Kinderek - Centrum Zabaw Dla Dzieci - KLIENT INDYWIDUALNY - Regulamin
<a href="http://kinderek.com.pl/news,61,kinderek-nieczynny.html" target="_self" title="KINDEREK NIECZYNNY"><div class="newsik"><h1>KINDEREK NIECZYNNY</h1><p>Drodzy Klienci, informujemy, że Centrum Zabaw Kinderek jest nieczynne. Zapraszamy do zabawy w zaprzyjaźnionym z nami Kinder Parku przy ul. Polnej 148.</p>
<p>Za utrudnienia przepraszamy&nbsp;</p></div></a>

NEWSLETTER

Dopisz się, aby otrzymywać
najświeższe wiadomości.

KLIENT INDYWIDUALNY - Regulamin

REGULAMIN CENTRUM ZABAW „KINDREK”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W??a??cicielem Placu Zabaw „Kinderek” jest Centrum Zaopatrzenia Firm Karmet s.c.

2. Niniejszy Regulamin okre??la prawa i obowi?zki osób korzystaj?cych z Placu Zabaw Kinderek.

3. Przed wej??ciem na teren Placu Zabaw nale??y zapozna? si? z tre??ci? niniejszego Regulaminu oraz cennikiem us??ug.

4. Wej??cie na teren Placu Zabaw oznacza akceptacj? postanowie?? niniejszego Regulaminu oraz regulaminów poszczególnych atrakcji znajduj?cych si? na terenie obiektu.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

5. Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 14 roku ??ycia.

6. Dziecko wchodzi na teren placu zabaw tylko w towarzystwie rodzica lub pe??noletniego opiekuna, w trakcie pobytu pozostaje pod jej ??cis??? opiek? oraz korzysta z atrakcji pod jej nadzorem.

7. Rodzic/opiekun mo??e bawi? si? z dzieckiem na Placu Zabaw.

8. Dzieci oraz rodzice lub/i opiekunowie zobowi?zani s? do zdj?cia obuwia przed wej??ciem na Plac Zabaw. Wej??cie mo??liwe jest tylko w skarpetkach, równie?? latem. Podyktowane jest to zachowaniem czysto??ci. Osoby korzystaj?ce z Placu Zabaw w obuwiu mog? zosta? poproszone o opuszczenie obiektu.

9. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawarto??? kieszeni dzieci pozosta??y poza Placem Zabaw. Prosimy tak??e o zdj?cie ??a??cuszków, kolczyków oraz innych ozdób mog?cych stanowi? potencjalne niebezpiecze??stwo dla bawi?cych si? w Kinderku.

10. Na terenie Placu Zabaw nale??y bezwzgl?dnie stosowa? si? do zalece?? oraz instrukcji pracowników.

11. Przed przyst?pieniem do korzystania z obiektów oraz urz?dze?? znajduj?cych si? na terenie Placu Zabaw, opiekun lub rodzic dziecka jest zobowi?zany zapozna? oraz poinstruowa? dziecko w zakresie prawid??owego i bezpiecznego korzystania ze znajduj?cych si? na terenie Placu Zabaw urz?dze?? i przyrz?dów, zgodnie z regulaminem poszczególnych atrakcji oraz o niedozwolonych zachowaniach okre??lonych w pkt. 12 niniejszego Regulaminu.

12. Zabrania si? podejmowania zachowa??, które mog? grozi? upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, w tym:

• popychania innych dzieci,

• bójek
• wyrzucania pi??eczek z basenu,
• wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabaw,
• jedzenia, ??ucia gum oraz picia podczas zabawy (grozi to zad??awieniem),
• wchodzenia na zewn?trzne konstrukcje/ogrodzenie placu zabaw,
• korzystania z urz?dze?? i wyposa??enia placu zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem,
• wnoszenia na teren Placu Zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mog? spowodowa? zranienie, uk??ucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,
• wynoszenia zabawek z Placu Zabaw oraz wnoszenia swoich zabawek na teren obiektu.13. Instrukcje korzystania z poszczególnych urz?dze??, zabaw i atrakcji mog? wprowadza? ograniczenia wieku, wzrostu lub ci???aru, w korzystaniu z poszczególnych urz?dze??, zabaw lub atrakcji.

14. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest dla dzieci powy??ej 4-go roku ??ycia/dzieci do 4-go roku mog? korzysta? z konstrukcji wy???cznie pod sta??? opiek? rodzica.

15. W trosce o bezpiecze??stwo sanitarne zabrania si? wnoszenia na teren obiektu w??asnych artyku??ów spo??ywczych oraz napojów.

16. Wszelka konsumpcja mo??e odbywa? si? wy???cznie przy stolikach.

17. Na terenie Placu Zabaw obowi?zuje bezwzgl?dny zakaz palenia papierosów (w tym e-papierosów), spo??ywania alkoholu i ??rodków odurzaj?cych. Na terenie obiektu nie mog? przebywa? osoby znajduj?ce si? pod wp??ywem alkoholu lub innych ??rodków odurzaj?cych.

18. W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników prosimy, aby nie przyprowadza? na Plac Zabaw dzieci chorych, przezi?bionych oraz z opatrunkiem gipsowym.

19. W??a??ciciel Placu Zabaw oraz pracownicy Placu Zabaw nie zapewniaj? opieki, ani nadzoru nad dzie?mi korzystaj?cymi z Placu Zabaw. Pozostawienie dziecka na terenie obiektu bez opieki odbywa si? na ryzyko i odpowiedzialno??? opiekuna i/lub rodzica. W przypadku pozostawienia dziecka na Placu Zabaw i nieodebrania go do czasu zamkni?cia obiektu, pracownik Placu Zabaw poinformuje w??a??ciwe organy o pozostawieniu dziecka bez opieki.

20. Opiekunowie lub rodzic, pozostawiaj?cy dziecko na Placu Zabaw bez opieki, zobowi?zani s? uzupe??ni? stosowne o??wiadczenie, zapisuj?c na nim swoje dane kontaktowe, w szczególno??ci numer telefonu. W przypadku odmowy uzupe??nienia o??wiadczenia opiekun lub rodzic jest zobowi?zany do zabrania dziecka.

21. Osoby nieprzestrzegaj?ce postanowie?? niniejszego Regulaminu, regulaminów atrakcji oraz zachowuj?ce si? niekulturalnie lub agresywnie, mog? zosta? poproszone o opuszczenie Placu Zabaw. W takim wypadku klientowi nie przys??uguje zwrot ca??o??ci ani cz???ci ceny biletu.

OP?ATY

22. Korzystanie z Placu Zabaw oraz znajduj?cych si? na jego terenie urz?dze?? oraz przyrz?dów jest p??atne.

23. Op??ata za korzystanie z Placu Zabaw pobierana jest wy???cznie za udost?pnienie Placu Zabaw i znajduj?cych si? na jego terenie urz?dze?? i przyrz?dów do korzystania przez dzieci oraz ich opiekunów lub/i rodziców.

24. Z placu zabaw mog? korzysta? tylko dzieci z wykupionym biletem wst?pu. Wyj?tek stanowi? dzieci kilkumiesi?czne (jeszcze niechodz?ce), które s? przy okazji z rodze??stwem, za które zosta?? op??acony bilet wst?pu.

25. Za dzieci do 14 roku ??ycia uiszcza si? pe??n? op??at? za bilet wst?pu. Za m??odzie?? powy??ej 14 roku ??ycia, która jest przy okazji z m??odszym rodze??stwem, za które zosta?? op??acony bilet wst?pu, uiszcza si? op??at? wskazan? w cenniku. W razie w?tpliwo??ci personel mo??e poprosi? o okazanie legitymacji szkolnej. Decyduje data urodzenia.

26. Z dzieckiem, za które zosta??a uiszczona pe??na op??ata za bilet wst?pu, na teren placu zabaw mo??e wej??? gratis dwoje opiekunów. Za ka??dego kolejnego opiekuna pobiera si? op??at? wej??ciow? ustalon? w cenniku. Opiekunem mo??e by? wy???cznie osoba pe??noletnia.

27. Uiszczenie przez opiekuna lub rodzica op??aty za korzystanie z Placu Zabaw w ??adnym wypadku nie stanowi powierzenia pracownikom Placu Zabaw opieki oraz nadzoru nad pozostawionym samodzielnie dzieckiem.

28.Szczegó??owy koszt zabawy okre??lony jest w cenniku znajduj?cym si? na Placu Zabaw.

29. Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak równie?? za niewykorzystany czas, nie przys??uguje zwrot ca??o??ci ani cz???ci ceny biletu.

30. W??a??ciciel Placu Zabaw zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych op??at za korzystanie z okre??lonych atrakcji Placu Zabaw.

ZASADY ODPOWIEDZIALNO??CI

31. W??a??ciciel ani pracownicy Placu Zabaw nie ponosz? odpowiedzialno??ci za dzieci pozostawione bez opieki lub nadzoru osoby doros??ej, pracownicy stanowi? jedynie personel techniczny, s??u??? pomoc? oraz informacj? w zakresie korzystania z obiektu.

32. W??a??ciciel ani pracownicy nie ponosz? odpowiedzialno??ci za zdarzenia, krzywdy oraz szkody na osobie powsta??e na terenie Placu Zabaw, w szczególno??ci powsta??e w wyniku:

1) korzystania z Placu Zabaw i znajduj?cych si? na jego terenie urz?dze?? i przyrz?dów niezgodnie z Regulaminem;
2) korzystania z Placu Zabaw i znajduj?cych si? na jego terenie urz?dze?? i przyrz?dów niezgodnie instrukcjami i zaleceniami pracowników;
3) niezastosowania si? dzieci i/lub opiekunów lub rodzica do zalece?? pracowników;
4) pozostawienia dziecka bez opieki doros??ego opiekuna lub rodzica;
5) niezapoznania dziecka w zakresie prawid??owego i bezpiecznego korzystania z Placu Zabaw i znajduj?cych si? na jego terenie urz?dze??;
6) niedozwolonych zachowa?? okre??lonych w pkt. 12 niniejszego Regulaminu;

33. W??a??ciciel Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialno??ci za bezpiecze??stwo osób i dzieci nie przestrzegaj?cych Regulaminu oraz zalece?? obs??ugi, jak równie?? za szkody lub krzywdy powsta??e w zwi?zku z niezgodnym z Regulaminem u??ywaniem Placu Zabaw. Wszelkie roszczenia zg??oszone po wizycie lub zabawie uznane zostan? za niepowsta??e na Placu Zabaw. Szczegó??owa instrukcja opisuj?ca procedur? zg??aszania wypadku dost?pna jest w recepcji Placu Zabaw. Podstaw? zg??oszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia op??aty za us??ugi Kinderek.

34. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu w??a??ciciel Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialno??ci.

35. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni b?d? przechowywane przez okres dwóch tygodni od dnia znalezienia, a po tym terminie w??a??ciciel Placu Zabaw b?dzie móg?? odda? pozostawione rzeczy na cele charytatywne.

36. Go??cie odpowiadaj? za szkody wyrz?dzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub polece?? Obs??ugi, a tak??e spowodowane wskutek innego zawinionego dzia??ania lub zaniechania.

POSTANOWIENIA KO??COWE

37. W??a??ciciel Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialno??ci za przerwy w funkcjonowaniu Centrum Zabaw Kinderek, wynikaj?ce z dzia??ania si??y wy??szej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej itp.

38. W razie w?tpliwo??ci, sprawy niejasne b?d?? nie rozstrzygni?te w niniejszym Regulaminie nale??y skonsultowa? z obs??ug? b?d?? kierownikiem Placu Zabaw.

39. Na terenie Placu Zabaw mo??e by? dokonywany zapis wizerunku klientów poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodz?c na teren obiektu klienci wyra??aj? zgod? na zapis ich wizerunku i osób znajduj?cych si? pod ich opiek? oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo-promocyjnych Placu Zabaw Kinderek.

40. Powy??szy regulamin dost?pny jest równie?? na stronie internetowej www.kinderek.com.pl

W??a??ciciel Placu Zabaw Kinderek

  GALERIA
  WIRTUALNA WYCIECZKA
  AKTUALNOŚCI

  Zapraszamy codziennie:
  poniedzia??ek - pi?tek godz. 12.00 - 20.00
  sobota, niedziela 10.00 - 20.00

  Toru??, ul. Chrobrego 93
  Tel. 503-090-135
  e-mail: kinderek@kinderek.com.pl

  Znajdź nas na facebook