Kinderek - Centrum Zabaw Dla Dzieci - URODZINY - Regulamin
<a href="http://kinderek.com.pl/news,61,kinderek-nieczynny.html" target="_self" title="KINDEREK NIECZYNNY"><div class="newsik"><h1>KINDEREK NIECZYNNY</h1><p>Drodzy Klienci, informujemy, że Centrum Zabaw Kinderek jest nieczynne. Zapraszamy do zabawy w zaprzyjaźnionym z nami Kinder Parku przy ul. Polnej 148.</p>
<p>Za utrudnienia przepraszamy&nbsp;</p></div></a>

NEWSLETTER

Dopisz się, aby otrzymywać
najświeższe wiadomości.

URODZINY - Regulamin

 1. Przyj?cie urodzinowe/imieninowe odbywa si? w Centrum Zabaw Kinderek w Toruniu przy ul. Chrobrego 93.
 2. Przyj?cie urodzinowe/imieninowe organizowane jest po podpisaniu umowy organizacji przyj?cia, regulaminu przyj?cia urodzinowego/imieninowego oraz wp??aceniu zadatku gotówk?.
 3. Zadatek wp??acany jest przez zamawiaj?cego na konkretny termin i jest bezzwrotny.
 4. Wysoko??? zadatku wynosi 100 PLN.
 5. W ??wi?ta obowi?zuj? ceny takie jak w sobot? i niedziel?.
 6. Za organizatora przyj?cia urodzinowego/imieninowego uwa??a si? osob?, która dokonuje rezerwacji takiego przyj?cia i w imieniu w??asnym b?d?? w imieniu solenizanta/jubilata zaprasza na nie go??ci (dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych).
 7. Centrum Zabaw Kinderek zapewnia animatora do obs??ugi imprezy.
 8. Animator prowadz?cy przyj?cie urodzinowe informuje organizatora przyj?cia o przewidywanym harmonogramie imprezy.
 9. Animator prowadz?cy przyj?cie urodzinowe decyduje o przebiegu urodzin i mo??e w ka??dym czasie zmieni? wst?pny harmonogram imprezy.
 10. Organizator przyj?cia opuszcza obiekt po uprzednim przekazaniu dzieci uczestnicz?cych w przyj?ciu ich prawnym opiekunom.
 11. Organizator urodzin/imienin jest odpowiedzialny za solenizanta/jubilata oraz jego go??ci oraz sprawuje nad nimi piecz?.
 12. Przyj?cie trwa 2 h (czas liczony jest od godziny ustalonej w umowie, a nie od momentu zebrania si? go??ci). 
 13. Uczestnicy przyj?cia urodzinowego wchodz? na teren placu zabaw o okre??lonej w umowie godzinie rozpocz?cia przyj?cia urodzinowego, po zaproszeniu przez animatora zabaw.
 14. Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych go??ci nie pobiera si? op??aty wej??ciowej.
 15. W Centrum Zabaw Kinderek obowi?zuje zakaz wnoszenia  jedzenia i picia (wyj?tkiem jest tort urodzinowy dla dzieci oraz ciasto dla doros??ych).
 16. Centrum Zabaw Kinderek  zezwala na dostarczenie tortu przez organizatora przyj?cia, jednak nie ponosi za niego odpowiedzialno??ci.
 17. Pocz?stunek przygotowany dla dzieci ze wzgl?dów higienicznych musi by? spo??ywany wy???cznie w sali urodzinowej.
 18. Pocz?stunek przygotowany w sali urodzinowej jest pocz?stunkiem wy???cznie dla dzieci i nie podlega wydaniu po zako??czonej imprezie (odnosi si? to tak??e do napoi).
 19. Standardowo w sali urodzinowej przygotowane s? 23 nakrycia. W przypadku zg??oszenia wi?kszej liczby dzieci ni?? 23, co wi???e si? z dodatkowym kosztem przystosowania sali urodzinowej, pobierany jest zadatek w wysoko??ci 50 PLN. Je??li w przyj?ciu we??mie udzia?? chocia?? 24 dzieci, zadatek zostanie rozliczony na poczet imprezy. W przeciwnym razie, je??li po imprezie oka??e si?, ??e nie przyby??o wi?cej ni?? 23 dzieci, zadatek przepada. 
 20. Powy??ej 17 osób op??ata za kolejnych go??ci pobierana jest tylko za rzeczywist? liczb? przyby??ych go??ci urodzinowych (je??li zg??oszono np. 19 dzieci, a przyby??o 17, p??aci si? za 17 dzieci).
 21. Wszelkie zmiany dotycz?ce ilo??ci zaproszonych dzieci czy opcji dodatkowych nale??y zg??osi? najpó??niej dwa dni przed przyj?ciem urodzinowym.
 22. Cena okre??lona w ofercie urodzinowej obejmuje pobyt uczestnika przyj?cia ( w ramach ustalonych w umowie godzin przyj?cia ) bez wzgl?du na czas przebywania w lokalu.
 23. Dop??ata do urodzin, nast?puje gotówk?, najpó??niej w chwili zako??czenia imprezy.
 24. 24.   W przypadku przyj?? urodzinowych/imieninowych z wi?cej ni?? jednym solenizantem/jubilatem do ka??dego pakietu nale??y doliczy? 100 PLN.
 25. Organizator przyj?cia odpowiada za szkody wyrz?dzone przez uczestników przyj?cia i ich rodziców/opiekunów prawnych na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, a tak??e spowodowane wskutek innego zawinionego dzia??ania lub zaniechania.
 26. Uczestników zabawy urodzinowej obowi?zuje g??ówny Regulamin Centrum Zabaw Kinderek.
GALERIA
WIRTUALNA WYCIECZKA
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy codziennie:
poniedzia??ek - pi?tek godz. 12.00 - 20.00
sobota, niedziela 10.00 - 20.00

Toru??, ul. Chrobrego 93
Tel. 503-090-135
e-mail: kinderek@kinderek.com.pl

Znajdź nas na facebook